Šperos.lt > Fizika > Fizikos namų darbai
Fizikos namų darbai

(19 darbai)

Archimedo jėga, Archimedo dėsnisArchimedo jėga. Archimedo dėsnis. Kūnų plūduriavimo sąlyga. Archimedas. Laivyba. Oreivystė. Kūnų plūduriavimo bandymas. Skaityti daugiau
Atomo branduolio sandara. Glaudžiamasis lęšisAtomo branduolio sandara ir pagrindinės savybės. Taško judėjimo lygtis s(t) = 13t + 6t-5 + 2t-2 . Parašykite taško greičio, pagreičio lygtis. Apskaičiuokite greitį ir pagreitį laiko momentu. Glaudžiamuoju lęšiu kuriami vaizdai. Pavaizduokite grafiškai: daiktas yra <F nuotolyje nuo lęšio. Koks ir kur susidaro atvaizdas. Skaityti daugiau
Centrinė, keliamoji jėgos ir kosminių skrydžių pradmenysCentrinė jėga. Keliamoji jėga. Kosminių skrydžių pradmenys. Skaityti daugiau
Elektros energijos virsmas šiluma. Spektrų ir spektrinių linijų skaičiavimai. Radioaktyviosios spinduliuotės dėsnių praktinis taikymasElektros perdavimo linija nutiesta variniais laidais. Nuotolis nuo elektros pastotės, kurios įtampa 110V ir galia 5kW, iki vartotojo 5 km. Kokio mažiausio skersmens turi būti variniai laidai, kad, perduodant elektros energiją, nuostoliai neviršytų 10%? Elektros plytelės šildymo spiralė suvyniota iš 0,4 mm storio nichromo vielos. Kiek metrų vielos reikia sunaudoti, norint, kad spiralės galia būtų 0,5kW, jei ji bus jungiama į 220V įtampos elektros tinklą? Norint užvirinti 23°C temperatūros 4,5 1 vandens, reikia sunaudoti 0,5 kWh elektros energijos. Apskaičiuokite virdulio naudingumo koeficientą. Patalpos apšildymui naudojamas elektrinis šildytuvas, kuris įjungiamas į 120 V įtampos tinklą. Šildytuvo kaitinimo elementas pagamintas iš 1 mm storio nichromo vielos. Patalpa per parą netenka 87,08 MJ energijos. Kokio didumo turi būti kaitinimo elemento varža, kiek metrų vielos suvyniota šiame elemente ir kokia jo galia, kad patalpoje galima būtų palaikyti pastovią temperatūrą? Fotonas išmuša elektroną iš nesužadinto vandenilio atomo ir suteikia jam 10 Ev kinetinę energiją. Kokio bangos ilgio fotoną išspinduliavo vandenilio atomas? Kokio didumo potencialų skirtumą turi pralėkti elektronai, kad jie, susidurdami su neono dujų atomais, priverstų juos spinduliuoti tik vieną spektrinę liniją ir koks būtų šios linijos bangos ilgis? Apskaičiuokite radioaktyvaus stroncio masės vieneto spinduliavimo aktyvumą, jei šio izotopo skilimas pusamžis 28 metai. Ligoniui į veną buvo suleista 1 cm3 tirpalo, kuriame buvo radioaktyvaus natrio izotopo. Šio tirpalo kiekio pradinis aktyvumas buvo 2000 Bq. Praėjus 5 val, iš ligonio venos buvo paimta 1 cm3 kraujo ir nustatyta, kad kraujo aktyvumas yra lygus 0,27 Bq. Kiek litrų kraujo yra šio ligonio organizme. Šio natrio izotopo skilimo pusamžis 15,3 val. Švino 0,99 cm storio plokštelė 2 kartus sumažina y spindulių, kuriuos skleidžia radioaktyvusis kobalto izotopas, intensyvumą. Apskaičiuoti y spindulių silpnėjimo koeficientą ir švino sluoksnio storį, kuris susilpnintų šių y spindulių intensyvumą 8 kartus. Atominio laivo reaktoriaus branduolinis kuras yra uranas Skylant vienam šio elemento branduoliui, išsiskiria 200 MeV energijos. Kiek urano sunaudoja šio laivo reaktorius kiekvieną mėnesį (30 parų), jei laivo variklio galia 15MW, o jo naudingo veikimo koeficientas 30%? Skaityti daugiau
Elektros prietaisų sąnaudų ir kainų skaičiavimasTeorija. Elektros srov4s galia. Elektros srovės darbo matavimo vienetai. Praktinis taikymas. Elektros prietaisų elektros energijos sąnaudos. Elektros lempučių. Elektros energijos sąnaudos. Išvados. Skaityti daugiau
Elektros srovės darbas ir galiaFizikos projektas. Įžanga. Elektros prietaisai. Skaičiavimai. Apšvietimo lemputės. Šiaulių elektros tinklų knygelė. Išvada. Skaityti daugiau
Fizika (15)6 uždaviniai su sprendimais. Apskaičiuokite termoelektroninės emisijos iš volframo katodo paviršiaus soties srovė stiprį temperatūroje. Kokiu greičiu v turi judėti elektronas, kad jo impulsas sutaptų su fotono impulsu, kai fotono bangos ilgis... Normalės kryptimi į šviesos difrakcinės gardelės paviršių krinta monochromatinė šviesa. Apskaičiuoti didžiausią difrakcijos maksimumo eilę m raudonajai šviesai, kai... Du monochromatinės šviesos spinduliai susikerta ekrano taške A: vienas - tiesiogiai iš šaltinio S, o kitas – atsispindėjęs nuo plokščiojo veidrodžio V, lygiagretaus su spinduliu SA. Nustatyti ar taške A abu spinduliai stiprins vienas kitą, ar silpnins, jei... Šviesa krinta iš aplinkos, kurios lūžio rodiklis... Apskaičiuoti spindulio kritimo kampą, kai tarp atsispindėjusio ir lūžusio spindulių kampas. Bangos ilgis, atitinkantis didžiausią energiją absoliučiai juodo kūno spinduliavimo spektre, yra... Apskaičiuoti kūno paviršiaus energinį šviesį. Skaityti daugiau
Fizika (41)Fizikos namų darbai. Užduotys: 1. Kūnas išmetamas α=300 kampu horizonto atžvilgiu greičiu v0=30m/s. Koks bus normalinis ir tangentinis kūno judėjimo pagreitis po t=1s nuo judėjimo pradžios? Oro pasipriešinimo nepaisykite. 2. Smagratis sukosi v=3 s-1 dažniu. Pradėjus stabdyti, jis sukasi tolygiai lėtėdamas ε=3 rad/s2 pagreičiu. Po kiek laiko smagratis sustos ir kiek kartų apsisuks iki sustos? 3. Ant stalo pastatytas m=4kg masės vežimėlis. Prie jo pririšta virvutė, permesta per skridinį, pritvirtintą prie stalo krašto. Prie kito virvutės galo pririštas m1=1kg masės svarstis. Kokiu pagreičiu judės vežimėlis? Trinties ir skridinio inertiškumo nepaisykite. 4. Ištisinio disko masė m=0,5kg, o diametras d=40cm. Diskas sukosi v=30 s-1dažniu. Apskaičiuokite stabdymo jėgų momentą, jeigu diskas, tolygiai lėtėdamas sustojo po t=20s. 5. m=8kg masės sviedinys, skrisdamas horizontaliai v=250m/s greičiu, susprogo į dvi skeveldras. m1=6kg masės skeveldra įgijo greitį u1=400m/s sviedinio lėkimo kryptimi. Apskaičiuokite mažosios skeveldros judėjimo greičio modulį, nustatykite jos judėjimo kryptį. 6. Apkrauta m=2t masės kroviniu lingė įlinksta h1=1cm dydžiu. Kokį darbą reikia atlikti lingę įlenkiant h2=3cm? 7. Taško harmoninių svyravimų periodas T=24s. Po kiek laiko nuo stebėjimo pradžios taškas pasislinks iš pusiausvyros padėties per pusę amplitudės? 8. Apskaičiuokite azoto molekulės vidutinę slenkamojo ir vidutinę sukamojo judėjimo energiją. Dujų temperatūra T=1000K. 9. Kokiame aukštyje atmosferos slėgis dvigubai mažesnis negu jūros lygyje? Tegu temperatūra nuo aukščio nepriklauso ir lygi 00C. Skaityti daugiau
Fizika (42)Fizikos namų darbai. Užduotys: 1. Triatomės dujos yra V=10 l tūrio inde. Jų slėgis p=240 kPa, o temperatūra t=200C. Apskaičiuokite dujų šiluminę talpą izobarinio proceso metu. 2. Kai izobariškai šildoma m=0,1 kg azoto jo temperatūra pakyla nuo T1=200K iki T2=400 K. Apskaičiuokite besiplečiančių dujų atliktą darbą, dujų gautą šilumos kiekį ir jų vidinės energijos pokytį. 3. Apskaičiuokite izoterminio suspaudimo metu Karno ciklo atliktą darbą. Šiluminės mašinos terminis naudingumo koeficientas η=0,4. Izoterminio plėtimosi metu atliktas darbas A1=8,0J. 4. Argono krizinė temperatūra Tk=151K ir krizinis slėgis pk=4,86MPa. Pagal šiuos duomenis apskaičiuokite vieno molio krizinį tūrį. 5. Atstumas tarp dviejų vienodų laidžių įelektrintų trutulių r=30cm. Jų savitarpio traukos jėga F1=90 μN. Rutulius suglaudus ir vėl atitolinus pradiniu atstumu, jų savitarpio stūmos jėga F2=160μN. Apskaičiuokite šių rutulių krūvius prieš juos suglaudžiant. Rutulių skersmuo mažas palyginti su atstumu tarp jų. 6. Plokščiąjį orinį kondensatorių sudaro dvi vienodos skritulio formos plokštelės. Plokštelių spindulys r=10 cm, atstumas tarp jų d1=1 cm. Plokštelių potencialų skirtumas ∆φ=1,2kV. Kokį darbą reikia atlikti norint tarpą tarp plokštelių padidinti iki d2=3,5cm? 7. Raskite dielektriko ε, jei elektrostatinio lauko stipris šalia dielektriko. Vektorius statmenas dielektriko paviršiui. Surištųjų krūvių paviršinis tankis. 8. Kokią didžiausią įtampą galima prijungti prie varinio laido N=1000 vijų ir D=6 cm skersmens ritės? Variniam laide leistinas srovės tankis jmax=2 A/mm2. 9. D=20 cm diametro ritę sudaro N=500 vijų. Ji yra magnetiniame lauke, kurio indukcija per ∆t= 0,1s padidėja nuo 0 iki B=0,2T. Apskaičiuokite ritėje indukuotą vidutinę EVJ. Magnetinio lauko jėgų linijos lygiagrečios ritės ašiai. Skaityti daugiau
Fizika (90)Fizikos namų darbai. Apskaičiuokite termoelektroninės emisijos iš volframo katodo paviršiaus soties srovės stiprį temperatūroje T2=1620 K, jei žinoma, kad T1=1700 K temperatūroje termoelektroninės emisijos soties srovės stipris Is1=11.5 mA. Nubrėžkite grafiką Is= (T) temperatūrų intervale T=1600-1750 K. (A=4.5 eV, k=1.38*10-23J/K). Kokiu greičiu v turi judėti elektronas, kad jo impulsas sutaptų su fotono impulsu, kai fotono bangos ilgis 0.00127nm. 3. Normalės kryptimi į šviesos difrakcinės gardelės paviršių krinta monochromatinė šviesa. Apskaičiuokite didžiausią difrakcijos maksimumo eilę m raudonajai šviesai, kai r=634 nm. Du monochromatinės šviesos (535nm) spinduliai susitinka ekrano taške A: vienas-tiesiogiai iš šaltinio S, o kitas-atsispindėjęs nuo plokščio veidrodžio V, lygiagretaus su spinduliu SA. Nustatykite ar taške A abu spinduliai stiprins vienas kitą, ar silpnins, jei ekrano nuotolis nuo šaltinio l=1.34m, o veidrodžio plokštuma nutolusi per h=2.22mm nuo tiesioginės krypties SA. 5. Šviesa krinta iš aplinkos, kurios lūžio rodiklis n1=1.336 į stiklą, kurio n2=1.516. Apskaičiuokite spindulio kritimo kampą, kai tarp atsispindėjusio ir lūžusio spindulių kampas lygus 90. 6. Bangos ilgis, atitinkantis didžiausią energiją absoliučiai juodo kūno spinduliavimo spektre, yra 575nm. Apskaičiuokite kūno paviršiaus energinį šviesį Re. (5.67*10-8 W/(m2*K2), b=2.898*10-3 m*K). Skaityti daugiau
Fizika po EinšteinoGiovanni Amelino-Camelia. Konstantų derinys. Joao Margueijo. Ribą galima pakelti. Skaityti daugiau
Isaac NewtonDarbas anglų kalba apie anglų fiziką Izoaką Niutoną. Isaac Newton. Early Years. The Problem of Gravitation. Newton’s Theory of gravitation. Skaityti daugiau
Katapultas. Kampu į horizontą mesto kūno judėjimui tirtiArtilerija – didysis menas. Artilerijos istorija. Artilerijos istorija Lietuvoje. Darbo tikslai. Darbo uždaviniai. Trumpa įžanga. Dėstymas. Katapulto modelio gamyba. Kampu į horizontą mesto kūno judėjimas. Teoriniai skaičiavimai. Skaičiavimai. Bandymas nr. 1. Bandymas nr. 2. Bandymas nr. 3. Brėžiniai. Brėžinys nr. 1: vaizdas iš viršaus. Brėžinys nr. 2: vaizdas iš šono. Brėžinys nr. 3: vaizdas iš priekio. Brėžinys nr. 4: detalės. Nuotraukos. Nuotraukos. Nuotraukos. Nuotraukos. Pabaiga. Skaityti daugiau
Marija KiuriMarijos Kiuri gyvenimas, darbas, atradimai. Skaityti daugiau
Refraktometrinė analizėĮvadas. Metodo taikymas. Šviesos lūžimas. Kokybinė ir kiekybinė analizė. Aparatūra ir analizės atlikimas. Išvados. Skaityti daugiau
Statybinė fizika (3)8 uždaviniai su sprendimais. Trisluoksnės sienos šiluminės varžos skaičiavimas. Sienos su vėdinamu oro tarpu ir termiškai nevienalyčiais sluoksniais šiluminės varžos ir šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Temperatūrinių laukų (temperatūros atitvaros viduje) skaičiavimas. Patalpos vidaus oro drėgnio skaičiavimai, užtikrinant kritinio drėgnio nesusidarymą ant atitvarų vidinio paviršiaus. Atitvaros drėgminės būsenos prognozavimas. Oro drėgnio patalpoje skaičiavimas nuostolių skaičiavimas. Reikalavimų pastato šilumosaugai tikrinimas ir pastato šilumos. Skaityti daugiau
Šiluminių ir atominių elektrinių palyginimaiŠiluminė elektrinė. Mažeikių elektrinė. Atominė elektrinė. Ignalinos elektrinė. Šiluminės ir atominės elektrinių palyginimai. Elektrinėms keliami reikalavimai. Skaityti daugiau
Šviesos ir garso signalai laiveFizikos projektinis darbas. Įvadas. Laivo modelio išskirstymas dalimis, aprašymas. Laivo modelio gaminimo etapai. Šio laivo modelio klasifikacija pagal tam tikrus kriterijus. Laivų žiburiai. Pagrindiniai žiburiai. Apie žiburius. Žiburių paskirtis. Laivo modelio elektroschemos. Laivų garsiniai signalai. Išvados. Skaityti daugiau
Transformatoriaus parametrų nustatymasAntrojo kontrolinio darbo užduotys. Pirmoji užduotis. Nustatyti transformatoriaus nominaliojo rėžimo įtampų, srovių linijines ir fazines vertes, bei transformacijos koeficientą. Braižoma pirminės apvijos žvaigžde ir antrinės apvijos žvaigžde sujungtų apvijų schema. Apskaičiuojama pirminės apvijos nominalioji fazinė srovė. Apskaičiuojamas transformacijos koeficientas. Apskaičiuojama antrinės apvijos nominalioji fazinė srovė. Antroji užduotis. Nustatyti transformatoriaus ekvivalentinės (atstojamosios) schemos redukuotuosius parametrus; trumpojo jungimo įtampos aktyviąją ir reaktyviąją dedamąsias. Nubraižykite ekvivalentines schemas (tuščiosios veikos, apkrauto transformatoriaus ir trumpojo jungimo atvejams). Ekvivalentinės schemos (4.2 pav.) parametrus galima rasti atlikus tuščiosios veikos ir trumpojo jungimo bandymus arba žinant šių bandymų duomenis, o taip pat šiuos parametrus galima rasti transformatoriaus techniniame pase. Apskaičiuojama tuščiosios veikos srovė. Apskaičiuojama ekvivalentinės schemos pilnutinė varža. Apskaičiuojama ekvivalentinės schemos aktyvioji varža. Apskaičiuojama ekvivalentinės schemos sklaidos induktyvioji varža. Apskaičiuojama trumpojo jungimo įtampa. Apskaičiuojama fazės trumpojo jungimo pilnutinė varža. Apskaičiuojama fazės trumpojo jungimo aktyvioji varža. Ketvirtoji užduotis. Nustatyti santykinės apkrovos reikšmę, atitinkančią didžiausiajį naudingumo koeficientą. Apskaičiuojamas transformatoriaus apkrovos koeficientas esant didžiausiam naudingumo koeficientui (n.k.). Apskaičiuojamas didžiausias n.k. Apskaičiuojama aktyvioji apkrova. Apskaičiuojama santykinė aktyvioji apkrova. Penktoji užduotis. Transformatorius įjungtas lygiagrečiam darbui su kitu tokio pat tipo ir galios transformatoriumi. Nustatykite apkrovų pasiskirstymą ir leidžiamąją suminę aktyviąją apkrovą, kai šiems atvejams: vieno iš transformatorių pirminės apvijos +5% atšaka įjungta į tinklą, (t.y. transformacijos koeficientas padidintas 5%), kitas - prie atšakos, atitinkančios nominaliąją įtampą; nubraižyti antrinių srovių pasiskirstymo vektorių diagramą. Vieno transformatoriaus trumpojo jungimo įtampa yra 1,2 karto didesnė už kito transformatoriaus trumpojo jungimo įtampą. Šeštoji užduotis. Apskaičiuokite didžiausią akimirkinę (momentinę) trumpojo jungimo srovę. Skaityti daugiau