Šperos.lt > Fizika > Fizikos uždaviniai
Fizikos uždaviniai

(10 darbai)

Aplinkos fizika (2)Uždavinys Nr. 1. Paskaičiuoti Saulės kaip absoliučiai juodo kūno spinduliuojamą energiją bangos ilgiui. Sprendimas. Atsakymas. Uždavinys Nr. 2. Rasti energijos emosijos spektro bangos ilgius, kurie atitinka didžiausią emituojamą energiją, kai absoliučiai juodo kūno temperatūra. Sprendimas. Atsakymas. Uždavinys Nr. 3. Paskaičiuoti absoliučiai juodo kūno spinduliuojamą energijos bangos ilgiui. Sprendimas. Atsakymas. Uždavinys Nr. 4. Suskaičiuota 30+(15-n)=30+(15-26)=19 Saulės dėmių ir dalis jų sudarė į grupes. Raskite Wolfo skaičių. Koeficientas K lygus vienetui. Sprendimas. Atsakymas. Uždavinys Nr. 5. Raskite molekulinio išbarstymo rodiklių santykį mėlynai ir raudonai šviesoms. Sprendimas. Atsakymas. Uždavinys Nr. 6. Raskite aerozolių dalelių 20(n/10+8)=20(26/10+8)=212 mm ir 10(n/10+5)=10(26/10+5)=76 mm dydžio išbarstymo rodiklių santykį esant tai pačiai koncentracijai. Sprendimas. Atsakymas. Uždavinys Nr. 7. Paskaičiuoti Žemės kaip pilko kūno 1 spinduliuojamą energiją temperatūroms nuo -50(10-n)=-50( 10-26)= 800 iki 50(10-n)=50(10-26)=-800. Nubrėžkite priklausomybės B(T) šiame temperatūrų intervale grafiką. Sprendimas. Atsakymas. Uždavinys Nr.8. Paskaičiuoti slėgį troposferos viršuje ( 10 km aukštyje) esant sauso oro adiabatiniam procesui. Pažemio sluoksnyje temperatūra 15+n=15+26=41 , slėgis 1 atmosfera. Rezultatą sulyginkite su izoterminės atmosferos ( temperatūra su auščiu nekinta) atveju. Sprendimas. Atsakymas. Uždavinys Nr. 9. Suskaičiuota, kad ežere yra Per kiek laiko ežere liks tik 100-n=100-26=74 atomai. Sprendimas. Atsakymas. Uždavinys Nr. 10. Kiek sveria 1 atmosferos oro stulpas: prie Žemės paviršiaus 1+n=1+26=27 km aukštyje; 10+n 10+ km aukštyje; 100+n 100+ km aukštyje; 1000+n 1000+ km aukštyje; 10000+n 10000+ km aukštyje. Temperatūra t=0 ir su aukščiu nekinta. Sprendimas. Atsakymas. Skaityti daugiau
Fizika (119)8 fizikos uždaviniai ir sprendimai. 1. uždavinys. 70 kg masės žmogus vertikaliai kyla liftu tolygiai lėtėjančiai su 1 m/s2 pagreičiu. Kokia jėga žmogus slegia lifto grindis? Sprendimas. 2 uždavinys. Iš indo, kuriame yra nedaug 0o C temperatūros vandens, sparčiai siurbiamas oras. Vanduo staigiai garuoja ir dėl to palaipsniui sušąla į ledą. Kuri iš pradžių buvusio vandens dalis gali šitaip virsti ledu? Sprendimas. 3 uždavinys. Du taškiniai krūviai, 3,7 ir -13,3 nC, yra 5 cm atstumu vienas nuo kito. Koks yra elektrinio lauko stiprumas taške, nutolusiame 3 cm nuo teigiamo krūvio ir 4 cm nuo neigiamo krūvio? Sprendimas. 4 uždavinys. Ekraną apšviečia dvi vienodos elektros lempos, stovinčios greta 1 m atstumu nuo ekrano. Kiek reikia priartinti ekraną, kad liktų toks pat apšviestumas, vieną lempą užgesinus? Sprendimas. 5 uždavinys. Į stiklo, kurio lūžio rodiklis 1,5, plokštelę krinta šviesos spindulys. Koks yra jo kritimo kampas, jeigu kampas tarp atsispindėjusio ir lūžusio spindulių lygus 90o (3 pav.)? Sprendimas. Termodinamika. 1 uždavinys. 3.5 kg azoto dujų izobariškai plečiasi iki būklės 2, vėliau adiabatiniu procesu plečiasi iki būkles 3. Sprendimas. Energijos tvermės dėsnis. Omo dėsnis. 3 uždavinys. Srovės šaltinio elektrovara 18 V. Nustatykite srovės šaltinio gnybtų įtampą, jei šaltinio vidinė varža du kartus mažesnė nei išorinėje grandinėje. Niutono dėsniai. 4 uždavinys. Svarelis pririštas prie 30cm ilgio siūlo, sukasi horizontalioje plokštumoje 15cm spindulio apskritimu. Koks jo sukimosi dažnis? Sprendimas. Einšteino lygtis. 5 uždavinys. Šviesos, krintančios ant metalo plokštelės, bangos ilgis sumažėjo nuo 500 nm iki 250 nm. Nustatykite elektrono išlaisvinimo darbą, jeigu žinoma, kad maksimali elektronų kinetinė energija tada padidėjo 2,5 karto. Sprendimas. Skaityti daugiau
Fizika (120)Fizikos uždaviniai su sprendimais. Gaisrinis siurblys išmeta vandens srovę į 19,6m aukštį. Kokiu greičiu siurblys išmeta vandenį? Vandens kibiras sukamas vertikalioje plokštumoje. Virvutės ilgis l=0,5 m. Kokiu mažiausiu greičiu reikia sukti kibirą kad vanduo neišsilietų? Atstumas tarp stovinčios bangos antrojo ir šeštojo pūpsnių lygus 20cm. Koks stovinčios bangos ilgis? Pradinės temperatūros ir 1117 Pa slėgio vandens garai buvo atšaldyti iki 7 C, nekintant turiniui koks pasidarė jų slėgis? Koks yra vidutinis kvadratinis dujų molekulinis greitis , jei jų tankis 1,8kg/m3, o slėgis 1,5at? Ore yra du vienodi 1 g masės rutuliukai. Kokiu krūviu reikia įelektrinti kiekvieną rutuliuką, kad elektrinė stūmos jėga atsvertų gravitacinę tarpusavio traukos jėga? 10-8 g masės dulkelė kybo tarp orinio plokščiojo kondensatoriaus elektrodų, prie kurių prijungta 5kV įtampa. Atstumas tarp elektrodų 5cm. Koks yra dulkelės krūvis? Vienalyčiame magnetiniame lauke yra plokščia 10cm2 ploto vija, kurios plokštuma statmena lauko indukcijos linijoms, Kokio stiprumo srovė tekės vija, jei lauko stiprumas mažės 8kA/ms greičiu? Vijos varža 10 omų. Ar pasikeičia šviesos spindulio bangos ilgis ir dažnis jam pereinant iš vakuumo į kokią nors medžiagą? Kalio fotoefekto raudonoji riba atitinka 0,577 m . Koks elektrodų potencialų skirtumas sustabdytų elektronų emisiją iš kalio paviršiaus, apšvietus kalio katodą šviesa, kurio bangos ilgis 0,4 pi m? Atsakymai. Skaityti daugiau
Fizika (51)Fizikos uždaviniai ir jų sprendimai. Daugiakampio m, kurio kraštinės lygios a, m-1 viršūnėse yra vienodo dydžio krūviai q. paskaičiuoti elektrinio lauko stiprumą laisvoje viršūnėje ir nubraižyti vektorinę diagramą. Paskaičiuokite srovės stiprį grandinėje ir atskiruose jos šakose, esant duotiems E, R1, R2, R3, R4. Vienalytis geležinis laidininkas, kurio ilgis l, prijungtas prie nuolatinės srovės šaltinio U; prijungimo laikas t. Paskaičiuoti laidininko temperatūros pakitimą. Varžos kitimo nuo temperatūros neįskaityti. Paskaičiuoti solenoido su geležies šerdimi viduje magnetinę indukciją, jei solenoido ilgis l, vielos vijų skaičius N. Solenoidu teka J srovė, geležies magnetinė skvarba 183. Kokiu būdu perduodama įtampa iš transformatoriaus pirminės apvijos į antrą? Kodėl karštą dieną negalima laistyti augalų? Kodėl trumpo jungimo metu srovės stipris grandinėje maksimalus, o įtampa artima 0? Kuo skiriasi elektrostatinis laukas nuo elektrodinaminio? Apibūdinkite elektromagnetinį lauką. Skaityti daugiau
Fizika (70)Fizikos uždaviniai su sprendimais. Kūnas turi elektrinį krūvį. Jis aplink save sukuria elektrinį lauką, kuo toliau nuo krūvio, tuo laukas silpnesnis. Apskaičiuoti elektrinio lauko stiprumą atstumu. Trys kondensatoriai, kurių talpa, sujungti lygiagrečiai. Prijungta įtampa. Koks kiekvieno kondensatoriaus ir koks bendras jų sukauptas elektros krūvis? Laidininko rėmeliu teka srovė. Rėmelį statmenai kerta magnetinio lauko indukcijos linijos. Rėmelio ilgis, plotis. Apskaičiuokite rėmelį veikiančių magnetinio lauko jėgų momentą. Apskaičiuoti virpesių dažnį; periodą. Kiek fotonų turi energijos, kai spindulių bangos ilgis...? Susijungiant vienam izotopui deuteriui, su kitu jo izotopu – tričiu susidaro helis. Koks energijos kiekis išsiskiria susidarant masei helio? Skaityti daugiau
Fizika (77)Fizikos uždaviniai su sprendimais. Kūnų slenkamojo ir judamojo judėjimo kinematinių ir dinaminių charakteristikų skaičiavimas ir dėsnių praktinis taikymas. Idealiųjų dujų molekulių judėjimo, pernašos reiškinių ir termodinaminių procesų dėsningumai. Skaityti daugiau
Fizika (78)Fizikos uždaviniai su sprendimais. Akustinių ir elektromagnetinių bangų parametrų skaičiavimo uždaviniai. Fotometrijos ir šiluminės spinduliuotės dėsnių taikymo uždaviniai. Skaityti daugiau
Fizika (80)Taško judėjimo lygtis x=7+4y ir y=2+3t (SI vienetais). Koks taško judėjimo greitis? Kokiu kampu į horizontą reikia mesti kūną, kad skrydžio nuotolis būtu 4 kartus didesnis už didžiausią pakilimo aukštį? Rasti trajektorijos kreivumo radiusą viršutiniame taške. Kūno pradinis greitis Vo=20. Lekianti (30o kampu į sienos normalę) greičiu 400 masės g molekulė tampriai atsimuša į sieną ir atšoka. Nustatyti jėgos impulsą kurį gauna siena. 1m ilgio ir 1kg masės strypas gali suktis apie horizontalią ašį, praeinančią pro strypo galą. Į kitą strypo galą pataiko 5g masės horizontaliai lekianti kulka ir įstringa jame. Rasti kulkos pradinę kinetinę energiją, jeigu strypas atsilenkia kampu. Kokiu greičiu juda Žemė aplink Saulę? Laikyti, kad Žemė juda apskritime orbita. 350cm2 tūrio kolboje yra 18oC temperatūros dujos, jų slėgis 750 mm Hg. Nustatyti, kiek molių ir kiek molekulių yra kolboje. Tikimiausias deguonies molekulių greitis, kai slėgis 240mm Hg, yra 160. Kam lygus molekulių skaičius 100cm3. Skaityti daugiau
Kūnų sąveika. Antrasis Niutono dėsnisNr. 1. Kūno masės ir jo įgyto pagreičio sąryšis (Kūnų sąveika). Uždaviniai, teorija, pavyzdžiai. Uždavinių sprendimo pavyzdžiai: 283: Valtyje stovintis žvejys traukia lyną, pritvirtintą prie didelės valties (barkaso). Valties ir žvejo masė 400 kg. Atstumas, kurį nuplaukia valtis ir barkasas, kol susitinka, atitinkamai lygus 8 m ir 2 m. Kokia yra barkaso masė? Vandens pasipriešinimo nepaisykite. Duota. Rasti: m2. Sprendimas. 286: Susiduria du tos pačios medžiagos rutuliukai, kurių vieno skersmuo 3 kartus didesnis už kito. Palyginkite rutuliukų pagreitį. Duota. Rasti. Sprendimas. Uždaviniai savarankiškam darbui. 277: Vežimėlis, riedėjęs horizontaliu paviršiumi 0,6m/s greičiu, susiduria su kitu vežimėliu, judančiu ta pačia kryptimi 1,8m/s greičiu. Po susidūrimo abu vežimėliai važiuoja ta pačia kryptimi vienodu 1,2m/s greičiu. Apskaičiuokite vežimėlių masių santykį. Duota. Rasti: m1/m2? 1281: 120t masės motorvežis stumtelėjo stovėjusį vagoną. Jų sąveikos metu vagono pagreičio modulis buvo 3 kartus didesnis negu motorvežio. Apskaičiuokite motorvežio masę. Duota. Rasti: m2? Antras Niutono dėsnis. Uždavinių sprendimo pavyzdžiai. 312: 18 t masės vagonui pagreitį suteikia 1,8 kN jėga. Kokiu pagreičiu juda vagonas? Duota : m=18 t=18000 kg; F=1,8 kN=1800 N. Rasti: a? Sprendimas. 318: 500g masės kamuolys po 0,02 s trunkančio smūgio įgijo 8 m/s greitį. Apskaičiuokite vidutinę smūgio jėgą. Duota: m=500 g=0,5 kg; t=0,02 s; v0=0 m/s (suprantame, kad iki smūgio kamuolys nejudėjo); v=8m/s. Rasti: F? Sprendimas. 321: 1,2 t masės automobilis važiuoja 100 m spindulio kreivu keliu. Kokio didumo įcentrinė jėga veiks automobilį, važiuojantį 15 m/s greičiu? Duota: m=1,2 t=1200 kg; R=100 m; v=15 m/s. Rasti: F? Sprendimas. 324: Brėžinyje pavaizduotas 3 kg masės kūno greičio kitimo grafikas. Kokio didumo jėgos veikė šį kūną? Duota: m=3 kg. Iš brėžinio: v0=0 m/s; t0=0 s; v1=10 m/s; t1=10 s; v2=10 m/s; t2=20 s; v3=0m/s; t3=25 s. Rasti: F1; F2; F3? Sprendimas. 332: Veikiamas tam tikros jėgos, vežimėlis pajudėjo iš vietos ir nuvažiavo 50 cm atstumą. Padėjus ant jo 0,2 kg masės svarstį, vežimėlis per tą patį laiką įveikė tik 30 cm. Kokia vežimėlio masė? Duota: v01=0 m/s; s1=50 cm=0,5 m: m=0,2 kg; t1=t2; v02=0 m/s; s2=30 cm=0,3 m. Rasti: m1? Sprendimas. Skaityti daugiau
Trečiasis Niutono dėsnisIliustracijos, teorija, uždaviniai, pavyzdžiai. III Niutono dėsnis. Uždavinių sprendimo pavyzdžiai. 336: Du berniukai tempia dinamometrą į priešingas puses. Ką rodys dinamometras, jei pirmasis berniukas gali tempti 300N jėga, o antrasis tik 250N jėga? Kodėl? Sprendimas. F? 338: Kodėl valtis nepajuda iš vietos, kai joje sėdintis žmogus ją spaudžia iš šonų ir pradeda judėti, kai išlipdamas atsispiria nuo jos? Sprendimas. 56: Tarp dviejų vežimėlių įtaisyta spyruoklė, surišta virvele (brėž. 5). Nukirpus siūlą, vežimėliai juda į priešingas puses. Apskaičiuokite: antrojo vežimėlio v2 greitį, jei v1=10m/s. Rasti: V2? Sprendimas. Skaityti daugiau