Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika
Rūšiuoti pagal
 • Fizika (134)

  Medžiagos elektriniame lauke. Laidininkai. Dielektrikuose. Puslaidininkiuose. Ne-polinės molekulės. Polinės. Dielektriko poliarizacija. Dialektrinė skvarba. Elektrikai. Elektrinis laukas dielektrikuose. Medžiagos magnetiniame lauke. Diamagnetikai. Paramagnetikai. Feromagnetikai. Atomas magnetiniame lauke. Medžiagų įmagnetėjimas, jų magnetinis jautris ir magnetinė skvarba. Elektromagnetiniai virpesiai. Neslopinamieji. Slopinamieji. Kontūro kokybė. Priverstiniai. Generavimo būdai. Reiškiniai, sąlygoti banginių savybių. Kvantiniai reiškiniai. EMB spinduliuotės charakteristikos. EMB interferencija. EMB (šviesos) absorbcija (sugertis). Kūnų šiluminė spinduliuotė. Jos charakteristikos ir dėsniai. Emisijos geba. Absorbcijos geba. Išorinis ir vidnis fotoefektai. Išorinis fotoefektas. Vidinis fotoefektas. Šviesos slėgis kvantinės teorijos sampratoje. Linijiniai spektrai ir jų kilmė. Rentgeno spinduliuotė. Savaiminis ir priverstinis EMB mechanizmai. Branduolys. Branduolinės reakcijos. Branduolinės reakcijos.
  Fizika, špera(8 puslapiai)
  2010-11-04
 • Fizika (135)

  Medžiagos elektriniame ir magnetiniame laukuose. Jų elgsena ir savybės. Dielektriko poliarizacija. Medžiagos magnetiniame lauke. Magnetinis laukas medžiagose. Medžiagų įmagnėjimas. Medžiagų magnetinis jautris ir magnetinė skvarba. Elektromagnetiniai virpesiai (EMV). EMB. Jų savybės. Generavimo būdai. EMB spinduliuotės charakteristikos. EMB interferencija. EMB difrakcija. EMB poliarizacija. EMB dispersija. Normali ir anomali dispersija ir jos samprata. EMB absorbcija (sugertis). Kūnų šiluminė spinduliuotė. Jos charakteristikos ir dėsniai. Išorinis ir vidinis fotoefektai. Jų savybės, atsiradimo sąlygos ir dėsningumai. Šviesos slėgis kvantinės teorijos sampratoje. Rentgeno spinduliuotė. Savaiminis ir priverstinis EMB mechanizmai. De Broilio bangos. Jų kilmė, savybės, naudojimas. Branduolys. Branduolinė energetika. Branduolinės reakcijos. Branduolinės reakcijos.
  Fizika, špera(11 puslapių)
  2010-11-04
 • Fizika (136)

  27 klausimų fizikos testas. 1) Mechaninės energijos tvermės dėsnis galioja. 2) Maksimalus mechaninis darbasatliekamas tuomet, kai?... 26. Difuzijos proceso metu pernešama. 27) Šiluminis laidumas vyks tuomet, kai yra? Atsakymai.
  Fizika, testas(3 puslapiai)
  2011-02-02
 • Fizika (137)

  Medžiagų molekulinė sandara. Molekulinės kinetinės teorijos pagrindiniai teiginiai. Idealiųjų dujų dėsniai. Idealiosios dujos. Dujų slėgis. Klaiperono – Mendelejevo lygtis. Izoprocesai. Temperatūros sąvoka. Temperatūrų skalės. Idealiųjų dujų būsenos lygtis. Universaliosios dujų konstantos fizikinė prasmė. Molekulių judėjimo statistika. Maksvelo ir Bolcmano pasiskirstymas. Vidinė energija ir jos kitimas. Termodinamika. Termodinaminis kūnų tyrimo metodas. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Dujų plėtimosi darbas. Pirmojo termodinamikos principo taikymas izoprocesams. Adiabatinis procesas. Grįžtamieji ir negrįžtamieji procesai. Karno ciklas. Antrasis termodinamikos dėsnis. Entalpija. Entropija.
  Fizika, konspektas(21 puslapis)
  2011-07-13
 • Fizika (138)

  Fizikos egzamino klausimai 2011. Fizikiniai dydžiai. Fizikinių dydžių matavimas. Matavimų klasifikacija. Matavimų vienetai. Pagrindiniai ir papildomi tarptautinės sistemos (SI) vienetai. Mechaninio judėjimo sąvoka. Dekarto koordinačių sistema. Kelio, poslinkio, greičio ir pagreičio sąvokos. Tiesiaeigis tolyginis ir tiesiaeigis tolygiai kintamas judėjimas. Judėjimas apskritimu. Kampinis greitis ir pagreitis. Dinamikos pagrindai. Jėgos ir jų rūšys bei klasifikacija. Masė ir kūno judesio kiekis. Niutono dėsniai. Kinetinė, potencinė energija. Darbas, galia. skysčiuose ir dujose. Paskalio dėsnis. Atmosferos slėgis. Bernulio lygtis. Tolydumo lygtis. Molekulinė kinetinė teorija ir jos išvados. Brauno judėjimas. Difuzija. Idealiosios dujos ir jų dėsniai. Adiabatinis procesas. Idealiųjų dujų būsenos lygtis. Kristaliniai ir amorfiniai kūnai. Mechaninės savybės. Sistemos vidinė energija. Darbas. Šilumos kiekis. Savitoji šiluma. Šiluminė talpa. Termodinamikos dėsniai. Elektrostatinis laukas vakuume – elektros krūvis. Elektros krūvio tvermės dėsnis. Krūvio tankio sąvoka. Elektrostatinio lauko sąvoka. Elektrinio lauko stipris. Elektrinio lauko vaizdavimas. Taškinio krūvio elektrinis laukas. Elektrostatinių jėgų atliekamas darbas perkeliant krūvį. Krūvio potencinė energija. Elektrostatinio lauko taško potencialas. Potencialų skirtumas. Elektrostatinio lauko stiprio ir potencialo ryšys. Elektrostatinis laukas laidininke. Krūvio pasiskirstymas. Įelektrinto laidininko elektrinė talpa. Kondensatoriai ir jų tipai. Kondensatoriaus elektrinė talpa. Įelektrinto kondensatoriaus energija. Nuolatinė elektros srovė. Srovės stipris. Srovės stiprio tankis. Srovės stiprio tankio ir krūvininkų koncentracijos ryšys. Krūvininkų dreifinis greitis, judrumas. Laidininko savitasis laidumas. Omo dėsnio diferencialine išraiška. Omo dėsnio išraiška vienalyčiam laidininkui pastoviai nuolatinei srovei. Omo dėsnio bendriausia išraiška. Elektrovaros jėga. Omo dėsnis nevienalytei grandinės daliai. Grandinės dalies varža bei įtampa. Omo dėsnio išraišką uždarai grandinei. Elektrine varža, savitoji varža. Savitosios varžos temperatūrinė priklausomybė. Srovės darbas ir galia. Džaulio ir Lenco dėsnis. Elektros srovė dujose ir skysčiuose. Magnetinis laukas vakuume. Magnetinio lauko savybės, pagrindinės charakteristikos. Magnetinė indukcija. Magnetinės indukcijos linijos. Srovės elemento sukurtas magnetinis laukas. Bio ir Savaro dėsnis. Tiesiu laidu tekančios srovės magnetinis laukas. Apskritiminės srovės magnetinis laukas. Magnetinio lauko ir elektros srovės sąveika – Ampero jėga. Ampero dėsnis. Lorenco jėga. Magnetinis laukas medžiagoje. Medžiagos įmagnetėjimas. Santykine magnetinė skvarba. Reiškiniai, vykstantys medžiagose, veikiant jas išoriniu magnetiniu lauku. Paramagnetizmas. Diamagnetizmas.Feromagnetizmo prigimtis. Domenai. Histerezės kilpa. Kiuri temperatūra. Elektromagnetinės indukcijos reiškinys. Elektromagnetinės indukcijos Faradėjaus dėsnis. Elektrovaros jėgos kryptis - Lenco taisyklė. Indukcinės evj kilmė judančiame ir nejudančiame laidininke. Saviindukcijos reiškinys – induktyvumas. Abipusės indukcijos reiškinys. Magnetinio lauko energija. Elektrinių virpesių kontūras. Savieji virpesiai. Tomsono formulė. Slopinamieji elektromagnetiniai virpesiai. Virpesių kontūro slopinimo dekrementas. Kontūro kokybė. Priverstiniai elektromagnetiniai virpesiai. Pilnutinė kontūro varža – impedansas. Rezonansinis dažnis. Elektromagnetinės bangos – pagrindinės savybės. Elektromagnetinės bangos energija. Elektromagnetinių bangų spektras. Pagrindiniai geometrinės optikos dėsniai. Santykinis ir absoliutinis lūžio rodiklis. Visiškas vidaus atspindys. Šviesos banginės savybės. Interferencija. Interferencijos maksimumo ir minimumo sąlygos. Difrakcijos sąvoka. Difrakcinė gardelė. Difrakcija erdvinėje gardelėje ir jos taikymas kristalografijoje. Kvantinės optikos pagrindai. Šiluminis spinduliavimas. Emisijos ir absorbcijos geba. Absoliučiai juodas kūnas. Kirchhofo dėsnis. Energinis šviesis. Stefano ir Bolcmano dėsnis. Vyno poslinkio dėsnis. Planko dėsnis. Energijos kvantas. Išorinis fotoefektas. Einšteino lygtis fotoefektui. Fotonas, fotono energija. Vakuuminiai ir dujiniai fotoelementai. Fotoelektrinis daugintuvas. Kietųjų kūnų juostinė teorija. Kristalo modelis. Atomų energijos lygmenų skilimas susidarant kristalui. Kietųjų kūnų juostinė teorija, energijos juostos. Metalai, puslaidininkiai ir dielektrikai juostinės teorijos požiūriu. Puslaidininkiai. Elektroninis ir skylinis laidumas puslaidininkiuose. Savasis elektrinis laidumas, jo priklausomybė nuo temperatūros. Priemaišinis elektrinis laidumas. n-p sandūra. Sandūros voltamperinė charakteristika. Vidinis fotoefektas puslaidininkiuose – fotolaidumas. Fotorezistorius.
  Fizika, špera(45 puslapiai)
  2011-12-15
 • Fizika (14)

  Kinematikos pagrindai. Poslinkis. Vektorių atimtis. Tiesiaeigis tolyginis judėjimas. Greitis. Pagreitis. Tolygiai kintamas judėjimas. Tolygiai kintamai judančio kūno poslinkis. Laisvasis kūnų kritimas. Laisvojo kritimo pagreitis. Kreivaeigis judėjimas. Kūnai ir jų aplinka. Pirmasis Niutono dėsnis. Kūnų inertiškumas ir masė. Jėga. Antrasis Niutono dėsnis. Trečiasis Niutono dėsnis. Jėgos gamtoje ir kūnų pasipriešinimas. Dirbtiniai žemės palydovai. Kūno svoris. Nesvarumas. Su pagreičiu judančio kūno svoris. Trinties jėga. Rimties trintis. Nesisukančių kūnų pusiausvyra. Reaktyvinis judėjimas. Energijos tvermės dėsnis. Jėgos darbas (mechaninis darbas). Temperatūra ir šiluminė pusiausvyra. Dujų dėsniai. Sotieji garai. Oro drėgmė. Darbas termodinamikoje. Šilumos kiekis. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Šiluminių variklių veikimo principai. Naudingumo koeficientas. Skysčių savybės. Elektros krūvis ir elementariosios dalelės. Elektrinis laukas. Elektrostatinio lauko potencialas ir potencialių skirtumas. Elektrinė talpa.
  Fizika, konspektas(19 puslapių)
  2005-08-06
 • Fizika (15)

  6 uždaviniai su sprendimais. Apskaičiuokite termoelektroninės emisijos iš volframo katodo paviršiaus soties srovė stiprį temperatūroje. Kokiu greičiu v turi judėti elektronas, kad jo impulsas sutaptų su fotono impulsu, kai fotono bangos ilgis... Normalės kryptimi į šviesos difrakcinės gardelės paviršių krinta monochromatinė šviesa. Apskaičiuoti didžiausią difrakcijos maksimumo eilę m raudonajai šviesai, kai... Du monochromatinės šviesos spinduliai susikerta ekrano taške A: vienas - tiesiogiai iš šaltinio S, o kitas – atsispindėjęs nuo plokščiojo veidrodžio V, lygiagretaus su spinduliu SA. Nustatyti ar taške A abu spinduliai stiprins vienas kitą, ar silpnins, jei... Šviesa krinta iš aplinkos, kurios lūžio rodiklis... Apskaičiuoti spindulio kritimo kampą, kai tarp atsispindėjusio ir lūžusio spindulių kampas. Bangos ilgis, atitinkantis didžiausią energiją absoliučiai juodo kūno spinduliavimo spektre, yra... Apskaičiuoti kūno paviršiaus energinį šviesį.
  Fizika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-08-30
 • Fizika (16)

  Šviesos interferencija. Interferencinio vaizdo skaičiavimas. Interferencija atsispindint nuo skaidrios plokštelės. Interferometrai. Interferencijos stebėjimo metodai. Šviesos difrakcija. Frenelio difrakcija. Lygiagrečių spindulių difrakcija plyšyje. Lygiagrečių spindulių sklindančių pro kelis plyšius difrakcija. Difrakcinė gardelė jos dispersija ir skiriamoji geba. Šviesos dispersija. Elipsinė ir apskrita šviesos poliarizacija. Kristalų plokštelių spalvos. Šviesos absorbcija. Bugerio absorbcijos dėsnis. Šviesos dispersijos elektroninės teorijos pagrindai. Fazinis ir grupinis šviesos greičiai. Kūnų emisijos ir absorbcijos geba. Kirchofo dėsnis šiluminiam spinduliavimui. Vyno poslinkio dėsnis. Selektyvusis fotoefektas. Komptono efektas. Atomų fizika. Boro postulatai. Vandenilio atomas ir jo spektras pagal boro teoriją. Franko ir herco bandymas. Rentgeno spinduliai. Charakteringieji rentgeno spektrai. Mozli dėsnis. Rentgeninių spindulių absorbcija. Rentgeninė defektoskopija. Optiniai kvantiniai generatoriai.
  Fizika, špera(22 puslapiai)
  2005-09-18
 • Fizika (17)

  Molekulinės jėgos. Molekulių sąveikos energija. Van der Valso lygtis. Realiųjų dujų izotermės. Krizinė būsena. Elektros krūvis. Kulono dėsnis. Elektrostatinio lauko stiprumas. Darbas perkeliant krūvį elektriniame lauke. Elektrinio lauko potencialas. Potencialo ir lauko stiprumo ryšys. Lauko stiprumo vektoriaus srautas. Gauso teorema elektrostatiniam laukui vakuume. Gauso teoremos taikymas įelektrintos plokštumos, sferos, rutulio, kuriamo lauko stiprumo skaičiavimas. Dielektrikų tipai. Laisvieji ir suristieji krūvininkai. Dielektrikų poliarizacija. Elektrostatinis laukas dielektrike. Gauso teorema dielektrikui. Dielektrinė slinktis. Segnetoelektrikai ir pjezoelektrinis efektas. Laukas laidininko viduje ir ties jo paviršiumi. Laidininko ir kondensatoriaus talpa. Įelektrintų kūnų ir kondensatoriaus energija. Elektrostatinio lauko energija. Elektros srovės stiprumas ir jos tankis. Klasikinės elektroninės metalų laidumo teorijos pagrindai. Omo dėsnio diferencialinė išraiška. Elektrovaros jėga, pašalinių jėgų darbas. Omo dėsnis nevienalytei grandinės daliai. Elektros srovė dujose. Plazma. Termoelektroninė emisija. Magnetinio lauko charakteristikos. Bio, Savaro ir Laplaso dėsnis. Jo taikymas. Judančio krūvininko magnetinis laukas. Magnetinio lauko sūkuriškumas. Gauso teorema magnetiniam laukui. Ampero jėga. Ampero dėsnis. Srovės rėmelis magnetiniame lauke. Lorenco jėga. Elektromagnetinė indukcija. Faradėjaus dėsnis. Indukcinės EVJ kilmė. Saviindukcijos reiškinys. Elektronų ir atomų magnetiniai momentai. Įmagnetėjimas. Diamagnetizmas ir paramagnetizmas. Magnetinis laukas magnetike. Diamagnetizmas ir paramagnetizmas.
  Fizika, konspektas(14 puslapių)
  2005-10-03
 • Fizika (18)

  Mechanika. Kūno poslinkis. Tiesiaeigis judėjimas. Tolygiai kintamas judėjimas. Pagreitis. Judėjimo nepriklausomumo dėsnis. Kreivaeigis judėjimas. Periodas. Dažnis. Kampinis greitis. Radianas. Įcentrinis pagreitis. Niutono dėsniai. Deformacija. Jėga. Judėjimo kiekis. Kūno svoris. Nesvarumas. Darbas ir energija. Naudingumo koeficientas. Energijos tvermės dėsnis mechanikoje. Svyravimai ir bangos. Molekulinė fizika. Termodinamikos dėsniai. Elektra. Elektrinis laukas. Elektros srovė. Omo dėsnis. Laidumas. Elektromagnetizmas. Magnetinė skvarba. Kairiosios rankos taisyklė. Lorenco jėga. Elektromagnetinė indukcija. Dešinės rankos taisyklė. Saviindukcijos elektrovara. Kintamoji srovė. Efektinis kintamosios srovės stiprumas. Varža. Virpesiai. Optika. Absoliutinis lūžio rodiklis. Ribinis visiško atspindžio kampas. Šaltinio šviesos stiprumas. Jungtinė apšviestumo formulė. Interferencija. Spektras. Einšteino lygtis. Einšteino dėsniai. Radioaktyvumas. Boro postulatai. Atomo branduolio fizika. Vilsono kamera. Burbuliukų kamera. Masės defektas. Sugertoji radiacijos dozė. Grandininė reakcija. Reliatyvumo teorijos pagrindai. Reliatyvistinis masės ir energijos ryšys.
  Fizika, špera(30 puslapių)
  2005-10-06
 • Fizika (19)

  Ką vadiname atskaitos sistema? Kokias žinote koordinačių sistemas? Kuo jos skiriasi? Dekarto koordinačių sistema? Ką vadiname materialiu tašku? Ką vadiname poslinkio vektoriumi? Ar visada poslinkio vektoriaus modulis lygus keliui? Ką vadiname greičiu pagreičiu? Kaip nustatomos jų kryptys? Kokia yra greičio kryptis trajektorijos atžvilgiu? Greičio modulis. Materialaus taško tiesiaeigio judėjimo pagreitis. Ką charakterizuoja tangentinis ir normalinis pagreičiai? Kam lygūs jų moduliai? Pilnutinis pagreitis. Absoliučiai kieto kūno slenkamasis judėjimas. I Niutono dėsnis. Inercinės atskaitos sistemos. Jėgos sąvoka. Judesio kiekis. II Niutono dėsnis. III Niutono dėsnis. Mechaninės sistemos masių centras ir judėjimo dėsnis. Judesio kiekio tvermės dėsnis. Mechaninis darbas. Kintamos jėgos darbas. Galia. Kinetinė energija. Potencinė energija. Tampriai deformuoto kūno potencinė energija. Energijos virsmų ir tvermės dėsnis. Kampinis greitis. Kampinis pagreitis. Linijinio greičio ryšys su kampiniu pagreičiu. Normaliojo ir tangentinio pagreičių ryšiai su kampiniu greičiu ir pagreičiu. Jėgos momentas nejudančio taško atžvilgiu. Inercijos momentas ašies atžvilgiu. Inercijos momentas. Judesio kiekio momentas nejudančio taško atžvilgiu. Judesio kiekio momentas nejudančios ašies atžvilgiu. Sukamojo judėjimo dinamikos pagrindinis dėsnis. Judesio kiekio momento tvermės dėsnis. Besisukančio kūno kinetinė energija. Galilėjaus transformacijos. Impulso tvermės dėsnis. Koks skirtumas tarp energijos ir darbo savokų. Išveskite kintamosios jėgos formulę. Potencinė energija. Jos išraiška. Gravitacinis laukas. Mechaninis reliatyvumo principas. Kokios priežastys lėmė specialios reliatyvumo teorijos sukūrimą? Specialiosios reliatyvumo teorijos postulatai ir Lorenco transformacijos. Kokie įvykiai specialioje reliatyvumo teorijoje yra vienalaikiai? Kokie dydžiai specialiojoje reliatyvumo teorijoje yra absoliutūs? Kodėl reliatyvumo teorijoje įvedama keturmatės erdvės sąvoka? Sąryšis tarp masės ir energijos. Svyravimai. Mušimai. Banga. Molekulių pasiskirstymas pagal greičio modulius ir energijas.
  Fizika, špera(22 puslapiai)
  2005-10-18
 • Fizika (2)

  Kūno nueitas kelias. Kūno poslinkis. Tiesiaeigis judėjimas. Tolygiai kintamas judėjimas. Pagreitis. Laisvojo kritimo dėsniai. Judėjimo nepriklausomumo dėsnis. Kreivaeigis judėjimas. Periodas. Dažnis. Kampinis greitis. Radianas. Įcentrinis pagreitis. Pirmasis Niutono dėsnis. Inercinė ataskaitos sistema. Neinercinė ataskaitos sistema. Antrasis Niutono dėsnis. Jėga. Deformacija. Tamprumo jėga. Trečiasis Niutono dėsnis. Jėgos impulsas. Judėjimo kiekis. Kūno svoris. Nesvarumas. Įcentrinė jėga. Trinties jėga. Darbas ir energija. Naudingumo koeficientas. Mechaninė energija. Spyruoklės potencinė energija. Kinetinė energija. Kinetinės energijos teorema. Energijos tvermės dėsnis mechanikoje. Skysčių ir dujų mechanika. Svyravimai ir bangos. Mechaniniai svyravimai. Periodas. Dažnis. Amplitudė. Fazė. Harmoniniai svyravimai. Matematinė svyruoklė. Gražinamoji jėga. Spyruoklės svyravimų periodas. Slopstantys svyravimai. Neslopstantys svyravimai. Priverstiniai svyravimai. Rezonansas. Bangavimas. Skersinės bangos. Išilginės bangos. Bangos ilgis. Koherentinės bangos. Interferencija. Interferencijos maksimumo sąlyga. Interferencijos minimumo sąlyga. Difrakcija. Molekulinė fizika. Molekulių veikimo siekis. Vidinė energija. Temperatūra. Dujos. Idealiosios dujos. Avogadro skaičius. Molis. Vakuumas. Izoprocesai. Izoterminis arba Boilio ir Marioto dėsnis. Izobarinis arba Gei – Liusako dėsnis. Izochorinis arba Šarlio dėsnis. Klaiperono lygtis. Klaiperono ir Mendelejevo lygtis. Šilumos balanso lygtis. Pirmas termodinamikos dėsnis. Adiabatinis procesas. Antrasis termodinamikos dėsnis. Degimo šiluma. Šiluminiai varikliai. Šaldymo įrenginys. Garavimas. Kondensacija. Dinaminė pusiausvyra. Sotieji garai. Absoliutinė drėgmė. Santykinė drėgmė. Rasos taškas. Savitoji garavimo šiluma. Krizinė medžiagos būsena. Garai. Dujos. Molekulinis slėgis. Paviršiaus energija. Paviršiaus įtempimo jėga. Drėkinimas. Nedrėkinimas. Meniskas. Klampumas. Kristalai. Amorfiniai. Huko dėsnis. Santykinė deformacija. Mechaninis įtempimas. Tamprumo modulis arba Jungo modulis. Kristalizacija. Savitoji lydymosi šiluma. Elektra. Elektros krūvio tvermės dėsnis. Kulono dėsnis. Elektrinis laukas. Elektrostatinis laukas. Elektrinio lauko stipris. Superpozicijos principas. Elektrinio lauko stiprumo linijos. Potencialinis laukas. Ekvipotencialinės linijos. Laidininkai. Elektroninės dujos. Ekranavimas. Dielektrikai. Poliniai dielektrikai. Nepoliniai dielektrikai. Dielektriko pramušimas. Pjezoefektas. Kondensatorius. Elektros srovė. Omo dėsnis. Omo dėsnis uždarai grandinei. Superlaidumas. Nuoseklus jungimas. Lygiagretus jungimas. Elektros srovės darbas. Termosrovė. Pirmosios rūšies laidininkai. Antros rūšies laidininkai. Elektrolitai. Katodas. Anodas. Elektrolizė. Faradėjaus dėsnis. Išlydis. Nesavaiminis išlydis. Soties srovė. Savaiminis išlydis. Plazma. Termoelektroninė emisija. Diodas. Triodas. Puslaidininkiai. Elektroninis arba n laidumas. Skylinis arba p laidumas. Savasis laidumas. Elektromagnetizmas. Magnetinis laukas. Magnetinio lauko linijos. Vienalytis magnetinis laukas. Dešiniosios rankos taisyklė. Feromagnetikai. Magnetinė skvarba. Ampero dėsnis. Kairiosios rankos taisyklė. Lorenco jėga. Elektromagnetinė indukcija. Dešinės rankos taisyklė. Lenco taisyklė. Saviindukcijos elektrovara. Kintamoji srovė. Efektinis kintamosios srovės stiprumas. Elektros energijos generatorius. Aktyvioji varža. Induktyvioji varža. Talpinė varža. Reaktyviosios varžos. Transformavimas. Virpesiai. Virpesių kontūras. Tomsono formulė. Elektromagnetinis laukas. Elektromagnetinės bangos. Moduliavimas. Radijo imtuvas. Detekcija. Radiolokatorius arba radaras. Televizija. Optika. Atspindžio dėsniai. Atspindžio kampas. Šviesos lūžimo dėsnis. Absoliutinis lūžio rodiklis. Ribinis visiško atspindžio kampas. Lęšis. Lęšio tiesinis didinimas. Šviesa. Kvantas. Erdvinis kampas. Šaltinio šviesos stiprumas. Jungtinė apšviestumo formulė. Interferencija. Šviesos interferencijos maksimumas. Šviesos interferencijos minimumas. Holografija. Šviesos difrakcija. Difrakcinė gardelė. Poliarizuota šviesa. Spektras. Dispersija. Infraraudonieji spinduliai. Ultravioletiniai spinduliai. Spektroskopas. Ištisinis spektras. Linijinis spektras. Juostinis spektras. Absorbcijos spektras. Kirchhofo dėsnis. Doplerio efektas. Rentgeno spinduliai. Fotoefektas. Pirmasis fotoefekto dėsnis. Antrasis fotoefekto dėsnis. Einšteino lygtis. Radioaktyvumas. Boro postulatai. Lazeris. Atomo branduolio fizika. Vilsono kamera. Burbuliukų kamera. Aktyvumas. Pusamžis. Neutronas. Nuklonai. Masės defektas. Sugertoji radiacijos dozė. Branduolio dalijimasis. Grandininė reakcija. Branduolinis sprogimas. Branduolinis reaktorius. Atominės elektrinės energinė sistema. Branduolinės sintezės reakcija. Silpnoji sąveika. Pozitronas. Fotonas. Leptonai. Mezonai. Barionai. Reliatyvumo teorijos pagrindai. Reliatyvumo principas. Pirmasis Einšteino postulatas. Antrasis Einšteino postulatas. Reliatyvumo teorija. Priežastingumo principas. Aberacijos kampas. Laiko sulėtėjimas. Savoji ataskaitos sistema. Savieji parametrai. Lorenco formulė. Reliatyvistinis masės ir energijos ryšys.
  Fizika, konspektas(31 puslapis)
  2004-10-02
 • Fizika (20)

  Statistinis ir termodinaminis tyrimo metodai. Termodinaminiai parametrai ir būsenos lygtis. Termodinaminiai procesai. Molekulinės kinetinės teorijos pagrindinė lygtis. Molekulės laisvės laipsnių skaičius ir energijos pasiskirstymas. Molekulių pasiskirstymo pagal greičius dėsnis. Barometrinė formulė. Bolcmano pasiskirstymas. Molekulės vidutinis laisvasis kelias. Šilumos kiekis ir sistemos vidinė energija. Darbas, kintant dujų tūriui. Pirmasis termodinamikos dėsnis. 1tmd dėsnio taikymas izoprocesams. Adiabatinis procesas. Grįžtamieji ir negrįžtamieji procesai ir ciklai. Karno ciklo naudingo veikimo koeficientas. Antrasis termodinamikos dėsnis. Entropija.
  Fizika, špera(4 puslapiai)
  2005-10-18
 • Fizika (21)

  Apskaičiuokite darbą, kuris atliekamas perkeliant krūvį taškinio krūvio sudarytame lauke. Elektrinio lauko stiprio srautas. Gauso teorema elektrostatiniam laukui, jos taikymas. Elektrinio lauko cirkuliacija. Elektrinio lauko stiprio ir potencialo ryšys. Dielektrikų rūšys. Dielektrikai elektriniam lauke. Elektrinė talpa ir RC grandinėlėje vykstantys įsielektrinimo ir išsielektrinimo procesai. Omo dėsnis. Potencialų skirtumas ir įtampa. Tiesios ir apskritiminės srovės magnetinio lauko skaičiavimas pagal Bio ir Savaro dėsnį. Magnetinio lauko veikimas į rėmelį su srove. Medžiagų magnetinės savybės. Diamagnetizmo ir paragmatizmo prigimtis. Magnetinis laukas feromagnetikuose. Magnetinė skvarba ir įmagnetėjimas. Elektromagnetinės indukcijos dėsniai. Saviindukcija. Solenoido induktyvumas. Slinkties srovė. Maksvelo lygtys elektromagnetiniam laukui integralinėje formoje. Šviesos interferencija. Interferencija plonose plėvėse. Medžiagų banginės savybės. De Broilio hipotezė ir jos patvirtinimas. Heizembergo neapibrėžtumo ryšiai. Šiluminio spinduliavimo charakteristikos. Absoliučiai juodo kūno spinduliavimas. Šiluminių spinduliavimo dėsniai. Optinės pirometrijos principai. Fotoefekto dėsningumai. Šredingerio lygtis vandenilio atomui ir jos sprendimo išdavos. Kvantiniai skaičiai. Molekuliniai spektrai. Atomų magnetinis momentas. Šterno ir Gerlacho tyrimas. Puslaidininkių elektrinis laidumas ir jo priklausomybė nuo temperatūros. Supratimas apie p–n sandūros veikimą. Energija, išsiskirianti sunkiems branduoliams ir jungiantis lengviems. Radioaktyviojo medžiagų skilimo dėsnis ir radioaktyvumo vienetai.
  Fizika, konspektas(23 puslapiai)
  2005-10-20
 • Fizika (22)

  Kūnų judėjimo vidutinis ir momentinis greičiai slenkamajame judėjime. Jų ryšiai su kitais kinematiniais dydžiais (poslinkiu, pagreičiu). Kūnų judėjimo vidutinis ir momentinis pagreičiai (normalinis, tangentinis, pilnutinis) ir jų ryšiai su kitais kinematiniais dydžiais. Tangentinio ir kampinio pagreičių sąryšis. Jėgos ir impulso pokyčio sąryšis. Pagrindinė dinamikos lygtis slenkamajam judėjimui. Konservatyviųjų jėgų ir potencinės energijos sąryšis. Pagrindinis sukamojo judėjimo dinamikos dėsnis. Jėgos momento ir impulso momento pokyčio sąryšis. Giroskopo veikimo principas ir giroskopo precesija. Impulso tvermės ir virsmų dėsnis. Kinetinė kietųjų kūnų energija. Mechaninės energijos rūšys ir formos. Specialioji reliatyvumo teorija - Galilėjaus ir Lorenco transformacijos, laiko ir erdvės sąryšiai, intervalas tarp įvykių. Energijos ir masės reliatyvistinis ryšys. Laisvųjų svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys. Fizinė spyruoklė. Slopinamųjų svyravimų diferencialinė lygtis, sprendinys, svyravimų slopinimo charakteristikos. Priverstinius svyravimai. Bangos lygtis. Akustinių bangų intensyvumas. Girdos ir skausmo ribos. Decibelas. Doplerio efektas. MKT molinių šilumų teorija ir jos trūkumai. Pagrindinė MKT lygtis. Difuzija ir klampamolekulinės kinetinės teorijos. Šilumos pernešimas molekulinės kinetinės teorijos požiūriu. Šilumos kiekis. Tipiško šiluminio variklio ir šaldymo įrenginio darbo fizikinės prielaidos. Pirmasis termodinamikos principas izobariniam procesui. Antrasis termodinamikos principas. Entropijos kitimas savaiminiuose procesuose. Entropijos kitimas sistemoje, kurioje vyksta izobarinis procesas. Maksvelo dalelių pasiskirstymo pagal greičius dėsnis. Bolcmano pasiskirstymo dėsnis dalelėms potenciniame lauke. Barometrinė formulė. Šiluminis kūnų plėtimasis. Šiluminiai įtempimai. Realiųjų dujų lygtis. Realiųjų ir idealiųjų dujų skirtumai.
  Fizika, špera(10 puslapių)
  2005-11-19
 • Fizika (23)

  Vandenilio atomas ir jo spektras. Franko ir Herco bandymai. Branduolinė energetika. Franko ir Herco bandymai, Fermi ir Dirako kvantinės statistikos supratimas. Subatominių dalelių klasifikacija. Fotoninės ir fononinės dujos. Absoliučiai juodo kūno emisijos geba. Elektronų kvantinės statistikos pagrindai. Kvarkai. Rentgeno spinduliai. Charakteringieji rentgeno spektrai ir Mozli dėsnis. Rentgeno spindulių absorbcija. Rentgeninė defektoskopija. Kvantiniai skaičiai. Atomo sąveikos molekulių rūšys. Molekulinė spektrų sąvoka. Optiniai kvantiniai generatoriai ir jų veikimo principas. Kieto kūno fizikos elementai. Atomo energijos lygmenų skilimas susidarant kristalams. Energijos zonų susidarymas supaprastintame kristalo modelyje. Fundamentalios sąveikos. Laidininkai, puslaidininkiai ir dielektrikai juostinės teorijos požiūriu. Atomo branduolio sandara. Branduolio modeliai. Branduolinių jėgų savybės ir jų aiškinimas. Branduolio ryšio energija. Specifinio ryšio energija ir masės defektas. Dalelių registravimo būdai (Geigerio skaitiklis, Vilsono kamera, burbulų kamera). Radioaktyvusis suirimas ir jo dėsnis. Dirbtinis radioaktyvumas. Branduolių dalybos reakcijos. Branduolinių reakcijų energija. Elementarios dalelės. Grandininė branduolių reakcija. Branduolių sintezės reakcijos.
  Fizika, špera(8 puslapiai)
  2005-11-21
 • Fizika (24)

  Kulono dėsnis. Dielektriko molekulių dipolio momentas. Elektrostatinio lauko stiprumas. Elektrostatinio lauko jėgų darbas. Elektrinių laukų grafinis vaizdavimas. Gauso teorema. Gauso taikymas. Tolygiai įelektrintos begalinės plokštumos lauko stiprumas. Tolygiai įelektrinto sferinio paviršiaus sukuriamo lauko stiprumas. Elektrostatinė slinktis. Nesavaiminis išlydis dujose. Išlydžio voltamperinė charakteristika. Slinkties srautas. Elektrinio lauko potencialas. Ryšys tarp elektrostatinio lauko stiprumo ir potencialo. Dielektrikų poliarizacija, elektrinis poliarizuotumas. Elektrostatinis laukas dielektrike. Gauso dėsnis dielektrikui. Elektrinė slinktis. Srovės darbas ir galia. Segneto elektrikai ir supratimas apie Piezo ir Piro elektrikus. Nuolatinio laidumo srovė. Srovės stipris, jos tankis bei koncentracijos ryšys. Elektrostatinis laukas įelektrintame laidininke ir ties jo paviršiumi. Omo dėsnis. Elektrovara (uždarai grandinei). Įelektrinto laidininko elektrinė talpa. Elektrinio lauko energijos tankis. Omo dėsnis grandinės daliai. Magnetinio lauko superpozicijos principas. Laidu tekančios srovės magnetinis laukas. Klasikinės elektroninės metalų laidumo teorijos pagrindai. Omo dėsnio diferencialinė išraiška. Elektros srovė dujose. Dujų jonizacija ir krūvininkų rekombinacija. Apskritiminės srovės magnetinis laukas. Savaiminis išlydis dujose. Srovės elemento sukurtas magnetinis laukas. Dujų plazma, savybės. Reikalingos savybės. Reikalingos sąlygos srovės tekėjimui vakuume. Termoelektroninė emisija. Ryčertsono ir Dašmeno formulė. Pilnutinės srovės taikymas. Solenoido magnetinis laukas. Magnetinis srautas. Gauso dėsnis magnetiniam laukui. Magnetinio lauko ir elektros srovės sąvoka. Ampero jėga. Ampero dėsnis. Magnetinis laukas vakuume; Svarbiausia magnetinio lauko charakteristika. Magnetine indukcija. Magnetinės indukcijos linijos. Krūvininko judėjimas elektromagnetiniame lauke. Lorenco jėga. Krūvininko judėjimas magnetiniame lauke. Omo dėsnis nevienalytei grandinės daliai.
  Fizika, špera(11 puslapių)
  2005-11-21
 • Fizika (25)

  Kūnų judėjimo vidutinis ir momentinis greičiai slenkamajame judėjime. Jų ryšiai su kitais kinematiniais dydžiais (poslinkiu, pagreičiu). Kūnų judėjimo vidutinis ir momentinis pagreičiai (normalinis, tangentinis, pilnutinis) ir jų ryšiai su kitais kinematiniais dydžiais. Jėgos ir impulso pokyčio sąryšis. Pagrindinė dinamikos lygtis slenkamajam judėjimui. Pagrindinis sukamojo judėjimo dinamikos dėsnis. Jėgos momento ir impulso momento pokyčio sąryšis. Giroskopo veikimo principas ir giroskopo precesija. Impulso tvermės ir virsmų dėsnis. Galiojimo sąlygos. Kinetinė kietųjų kūnų energija. Mechaninės energijos formos ir rūšys. Specialiąją reliatyvumo teorija: Galilėjaus ir Lorenco transformacijos, laiko ir erdvės sąryšiai, intervalas tarp įvykių. Energijos ir masės reliatyvistinis ryšys. Laisvųjų svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys. Fizinė svyruoklė. Slopinamųjų svyravimų diferencialinė lygtis, sprendinys, svyravimų slopinimo charakteristikos. Bangos lygtis. Akustinių bangų intensyvumas. Girdos ir skausmo ribos. Decibelas. Doplerio efektas. Pagrindinė MKT lygtį. Molekulių laisvės laipsnių skaičiaus. Difuzija ir klampa molekulinės kinetinės teorijos požiūriu. Šilumos pernešimas MKT požiūriu. Šilumos kiekio sąvoka. Karno ciklo metu atlikto darbo skaičiavimas. Tipiško šiluminio variklio ir šaldymo įrenginio darbo fizikinės prielaidos. Pirmasis termodinamikos principas izobariniam procesui. Antrasis termodinamikos principas. Entropijos kitimas savaiminiuose procesuose. Entropijos kitimas sistemoje, kurioje vyksta izobarinis procesas. Maksvelo dalelių pasiskirstymo pagal greičius dėsnis. Bolcmano pasiskirstymo dėsnis dalelėms potenciniame lauke. Barometrinė formulė. Šiluminis kūnų plėtimasis. Šiluminiai įtempimai. Realiųjų dujų lygtis. Realiųjų ir idealiųjų dujų skirtumai.
  Fizika, špera(9 puslapiai)
  2005-11-23
 • Fizika (26)

  Slinkties srovė ir jos magnetinis laukas. Maksvelo teorijos elektromagnetiniam laukui pagrindai. Elektromagnetinės bangos. Interferencija. Interferencija plonose plėvelėse. Kvantinė šiluminio spinduliavimo prigimtis. Pagrindinės charakteristikos. Koherentiniai šaltiniai. Planko hipotezė ir Planko formulė. Stefano – Bolcmano ir Kirchofo dėsniai šiluminiam spinduliavimui. Šviesos difrakcija (poliarizacija). Heigenso ir Frenelio principas. Šiluminio spinduliavimo Vyno dėsniai. Medžiagų banginės savybės. De Broilio hipotezė. Heizenbergo neapibrėžtumo principas. Šredingerio banginė funkcija, ir jos prasmė, potencinė duobė. Vandenilio atomas. Šterno – Gerlacho bandymas. Elektrono sukinys. Pouli principas. Elektrono pasiskirstymas atomo energetiniuose lygmenyse. Supratimas apie molekulės energinius lygmenis. Šviesos sugėrimas, priverstinis ir savaiminis spinduliavimas. Energinių juostų kristalų susidarymas. Medžiagos įmagnetėjimas. Feromagnetikai.
  Fizika, špera(5 puslapiai)
  2005-11-25
 • Fizika (27)

  Magnetinis laukas. Magnetinė indukcija. Srovės rėmelis magnetiniame lauke. Ampero jėga. Lorenco jėga. Lorenco jėgos taikymas. Masių spektrografijai. Holo reiškinys. Magnetinis srautas. Gauso teorema. Magnetinio lauko sukūriškumas. Bio ir Savaro dėsnis. Magnetinio lauko stiprumas. Elektromagnetinės indukcijos reiškinys. Lenco taisyklė. Indukcinės elektrovaros atsiradimo priežastys. Saviindukcija. Saviindukcijos elektrovaros jėga ir kryptis. Abipusinė indukcija. Magnetinio lauko energija. Magnetinis laukas medžiagoje. Įmagnetėjimas. Įmagnetėjimo pobūdis. Paramagnetizmas. Magnetinis laukas magnetike. Magnetinė skvarba. Visuminės srovės dėsnis magnetikui. Feromagnetikai ir jų savybės. Feromagnetiko įmagnetinimas. Elektronų ir atomų magnetiniai momentai. Diamagnetizmas ir paramagnetizmas. Magnetinis laukas magnetike. Pilnutinės srovės dėsnis magnetikui. Feromagnetikai. Koercinio lauko stiprumas. Maksvelio lygčių sistema integralų pavidalu. Elektromagnetinės bangos. Slinkties srovė. Krūvininko judėjimas elektromagnetiniame lauke. Lorenco jėga. Elektromagnetinė indukcija. Pagrindinis elektromagnetinės indukcijos dėsnis. Lenco taisyklė. Indukcinės Evj kilmė. Saviindukcija. Abipusė indukcija. Magnetinio lauko energija. Elektromagnetiniai virpesiai ir bangos. Laisvieji virpesiai idealiajame kontūre. Slopinamieji elektromagnetiniai virpesiai. Priverstiniai elektromagnetiniai virpesiai. Maksvelio teorijos pagrindai. Pirmoji Maksvelio lygtis. Antroji Maksvelio lygtis. Pilnoji Maksvelio lygčių sistema. Elektromagnetinės bangos.
  Fizika, špera(10 puslapių)
  2005-12-03
Puslapyje rodyti po