Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika
Rūšiuoti pagal
 • Aukščių skirtumo nustatymas aneroidiniu barometru (2)

  3 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: nustatyti aukščių skirtumą tarp darbų vadovo nurodytų taškų ir atmosferos slėgį P2 viršutiniame taške, perskaičiuojant P2 jūros lygyje. Teorinė dalis. Darbo eiga. Formulės. Tyrimo rezultatai. Skaičiavimai. Išvados. Kontroliniai klausymai.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2011-12-14
 • Aušinimas

  Aušinimas. Kondensacija. Kondensatoriai. Maišymosi kondensatoriai. Paviršiniai kondensatoriai. Šaldymas. Saikingasis šaldymas. Termodinaminiai šaldymo pradmenys. Šaldantieji agentai. Mašininis absorbcinis šaldymas. Mašininis ežektorinis šaldymas. Gilusis šaldymas.
  Fizika, konspektas(9 puslapiai)
  2007-05-17
 • Bangolaidžio darbo režimų ir reaktyvinių elementų konstrukcijų tyrimas

  Darbo tikslas: Išmokti dirbti bangolaidine radijo matavimų aparatūra, ištirti bangolaidžio darbo režimus, esant įvairioms apkrovoms, ir reaktyvinių elementų konstrukcinių parametrų įtaką jų elektrinėms charakteristikoms. Naudojamos formulės. Bangos parametrų priklausomybė nuo apkrovos tipo. Priklausomybė bangos ilgio bangolaidyje nuo generatoriaus bangos ilgio. Apkrovos varžos nustatymai taikant Volperto diagrama. Diafragmų normotų laidumų skaičiavimas. Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Fizika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2008-02-17
 • Batervorto, Čebyšovo, Beselio filtrų sintezė ir tyrimas

  Darbo tikslas. Darbo eiga. Batervorto filtras. Beselio filtras. Čebyšovo filtras. Išvados. Teoriniai skaičiavimai.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-05-18
 • Bendri difuzijos dėsningumai kietuose kūnuose

  Įvadas. Kietųjų kūnų sandara. Kristalinių gardelių defektai. Pernešimo reiškiniai kietuose kūnuose. Netiesinės difuzijos lygtis ir jos analizinio sprendinio vienatinumas ir konvergavimas. Netiesinė difuzija neizoterminiu atveju. Difuziniai procesai. Tyrimas. Išvados. Priedai (3).
  Fizika, diplominis darbas(30 puslapių)
  2009-06-22
 • Bendroji energetika: Atsinaujinantys elektros energijos šaltiniai

  Saulės energija. Vidutinė saulės apšvieta E, naudingumo koef. ji, modulio plotas S. Kokia modulio galia P, kiek energijos Em gausime iš jo per mėnesį, kokią suma L turėsime pardavę šią energiją ir kokia modulio kaina t kai i kWh supirkimo kaina X, o 1 m2 modulio kaina Y. Vėjo energija. Horizontalios ašies vėjo jėgainė turi tris sparnus. Kiekvieno iš jų plotas S. 3 klasės vėjas per metus būna t3 valandų, 4 klasės vėjas – t4 valandų, 8 klasės vėjas – t8 valandų, 15 klasės vėjas – t15 valandų. Rasti pagamintą elektros energijos kiekį Em ir gaunamą sumą L pardavus šią energiją, kai oro tankis (ρ = 1,226 kg/m3, supirkimo kaina X. (V3 = 3 m/s, V 4= 4 m/s, V 8 = 8 m/s, V 15 = 15 m/s). Vandens energija. Upės vidutinis gylis Hv , plotis I , vidutinis greitis v. Rasti epizodinį vidutinį upės tėkmės debitą Q, upės greičio aukštį H, vandens srauto kaskadinę galią Pk, elektrinę galią PE, pagamintą energiją per metus Em, ir gautą sumą Y pardavus šią energiją, Kai naudingumo koef. μ, supirkimo kaina X.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-01-21
 • Bendroji fizika

  Atskaitos sistema. Tiesiaeigio judėjimo vidutinis momentinis greitis ir pagreitis. Kreivaeigio judėjimo momentinis greitis. Normalinis ir tangentinis pagreitis. Sukamojo judėjimo kampinis greitis ir pagreitis. Ašiniai vektoriai. Kampinių ir linijinių kinematinių dydžių sąryšis. Vektorinės sandaugos taisyklė. Slenkamasis judėjimas. Jėga, masė, impulsas. Inercinės atskaitos sistemos Niutono dėsniai. Impulso momentas. Jėgos darbas ir galia slenkamojo ir sukamojo judėjimo atvejais. Kinetinė energija sukamojo ir slenkamojo judėjimo atvejais. Potencinė energija. Deformuoto kūno potencinė energija. Gravitacijos laukas, jo ypatumai. Inercinės ir neinercinės atskaitos sistemos. Inercijos jėgos slenkamajame, sukamajame judėjime. Svyravimų kinematika. Vienos krypties, statmenųjų svyravimų sudėtis; Lisažū figūros. Svyravimų energija. Priverstiniai svyravimai. Rezonansas. Skersinės ir išilginės bangos. Sklindančiosios bangos lygtis. Banginė lygtis. Molekulinės – kinetinės teorijos metodai ir prielaidos. Termodinaminiai parametrai. Idealiųjų dujų izoprocesai. Dujų būvių lygtys. Pagrindinės molekulinės – kinetinės teorijos lygtis. Termodinaminė temperatūros prasmė. Barometrinė formulė. Bolcmano pasiskirstymas. Maksvelio skirstinys. Tikimiausias greitis. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Adiabatinis procesas. Entropija jos statistinė prasmė. Antrasis termodinamikos dėsnis. Elementarusis krūvis. Elektros krūvių tvermės dėsnis. Elektrinio lauko stipris. Laukų superpozicija. Elektrinio lauko jėgų darbas. Vektoriaus E cirkuliacija. Elektrostatinio lauko potencialumas. Elektrinio lauko stiprio ir potencialo ryšys. Potencialo gradientas.
  Fizika, špera(9 puslapiai)
  2005-06-22
 • Bendroji fizika (2)

  Paaiškinkite, kas yra kūno inercijos momentas ašies atžvilgiu, kokia jo fizikinė prasmė. Paaiškinkite, nuo ko priklauso kūno inercijos momento skaitinė vertė. Paaiškinkite, 2 ir 3 formulių prasmę, dydžių Δmiri 2 ir dm r2 fizikinę prasmę. Paaiškinkite Heingenso-Šteinerio teoremą. Pateikite jos taikymo pavyzdį. Paaiškinkite atsitiktinių įvertinimo (Sjudento būdu, Gauso būdu) formules ir metodiką. Paaiškinkite,kaip suderinamas skaitmenų(ženklų) skaičius,užrašant matavimo rezultatą kartu su paklaida,pateikite pavyzdžių. Paaiškinkite pagrindinį sukamojo judėjimo dinamikos dėsnį. Pateikite brėžinį ir paaiškinkite jėgos momento ašies atžvilgiu sąvoką. Kaip apibrėžiamas kūno inercijos momentas ašies atžvilgiu, kokia yra jo fizikinė prasmė. Kaip kūno inercijos momentas nustatomas iš jo svyravimų? Išveskite ir paaiškinkite (12) ir (13) formules.Paaiškinkite atsitiktinių paklaidų įvedimo būdus (Stjudento ir Gauso metodu). Išveskite ΔI02P, ΔI2P formules. Paaiškinkite, kaip yra sudaroma laisvųjų svyravimų diferencialinė lygtis. Kaip užrašomas jos sprendinys. Paaiškinkite kas yra amplitudinė ir momentinė poslinkio vertės svyravimų periodas, dažnis, ciklinis dažnis, fazė, pradinė fazė, ir jų matavimo vienetai. Paaiškinkite kaip sudaroma slopinamųjų svyravimų diferenialinė lygtis, kaip užrašomas jos sprendinys. Nubraižykite slopinamųjų svyravimų grafiką, paaiškinkite, kas yra momentinė poslinkio vertė, momentinė amplitudė, pradine amplitudė ir parodykite visus šiuos dydžius lygties sprendinyje ir grafike. Paaiškinkite eksperimentą. Kaip buvo nustatytas slopinimo koeficientas β, pasipriešinimo koeficientas r? Supratimas apie spektrus (linijinius, juostinius ir kt.). Spinduliavimo ir absorbcijos spektrai. Kirchhofo dėsnis. Bugerio dėsnis, absorbcijos koeficiento fizikinė prasmė. Bero dėsnis. Šviesos sąveika su medžiaga. Absorbcija, priverstinis spinduliavimas. Savaiminis spinduliavimas. Bolcmano pasiskirstymas. Medžiaga inversinės būsenos (terpė su neigiama absorbcija). Kodėl šia terpe sklindančios šviesos intensyvumas didėja? OKG veikimo principas. Spinduliavimo kvantinis pobūdis. Planko hipotezė ir formulė. Fotono energija, masė, impulsas. Paaiškinkite elektrostatinio lauko stiprio ir potencialo sąvokas. Koks yra elektrostatinio lauko stiprio ir potencialo ryšys? Užrašyti šį ryšį naudojant gradientą. Lauko stiprio formulės. Paaiškinkite ir skilimus, e-pagavimą. Kurių elementariųjų dalelių virsmų išdava yra šie procesai? (Įrodymo sakė nereikia). Kurie šių izotopų yra nestabilūs ir kodėl? Paaiškinkite tai remdamiesi formule (1). Kokį jie skilimą patirs? Užrašykite skilimo lygtis. Užrašykite - spindulių absorbcijos dėsnį, nusakykite absorbcijos koeficiento fizikinę prasmę. Nuo ko priklauso jo skaitinė vertė? Kokie procesai lemia - spindulių absorbciją? Kaip absorbcijos koeficiento dydis priklauso nuo - kvantų energijos? Pakomentuokite paveiksle pateiktas priklausomybes.
  Fizika, konspektas(8 puslapiai)
  2012-01-20
 • Bernulio lygtis, jos išvados ir praktinis taikymas. Laminarinis ir turbulentinis tekėjimas

  PowerPoint pristatymas. Bernulio lygtis, jos išvados ir praktinis taikymas. Laminarinis ir turbulentinis tekėjimas. Pilnutinis slėgis. Laminarinis ir turbulentinis tekėjimas. Venturi metodas. Pito vamzdeliai.
  Fizika, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-09-29
 • Bio ir Savaro dėsnio taikymas matuojant Žemės magnetinio lauko horizontaliąją komponentę

  Darbo užduotis. Ištirti apskritos srovės kuriamą magnetinį lauką ir išmatuoti žemės magnetinio lauko horizontaliąją komponentę. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-04-14
 • Bio ir Savaro dėsnio taikymas matuojant Žemės magnetinio lauko horizontaliąją komponentę (2)

  Darbo užduotis. Ištirti apskritos srovės kuriamą magnetinį lauką ir išmatuoti Žemės magnetinio lauko horizontaliąją komponentę. Teorinė dalis. Darbo aprašymas. Darbo rezultatai. Grafikas. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-09-17
 • Bio ir Savaro dėsnio taikymas matuojant Žemės magnetinio lauko horizontaliąją komponentę (3)

  Darbo tikslas. Naudojantis tangentiniu galvanometru ir keičiant srovės stiprumus nustatyti magnetinės rodyklės nukrypimo nuo pradinės padėties kampus, apskaičiuoti ritės magnetinio lauko indukcijos Hc modulį ir žemės magnetinio lauko horizontaliosios komponentės Hh modulį. Teorinė dalis. Aparatūra. Darbo aprašymas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-05-20
 • Bio ir Savaro dėsnio taikymas Žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliai komponentei nustatyti tangentiniu galvanometru

  Darbo tikslas. Naudojantis tangentiniu galvanometru ir keičiant srovės stiprumus nustatyti magnetinės rodyklės nukrypimo nuo pradinės padėties kampus, apskaičuoti ritės magnetinio lauko indukcijos Br modulį ir žemės magnetinio lauko horizontaliosios komponentės Bh modulį. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-12-15
 • Bio ir Savaro dėsnio taikymas Žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliai komponentei nustatyti tangentiniu galvanometru (2)

  Darbo tikslas. Naudojantis tangentiniu galvanometru ir keičiant srovės stiprumus nustatyti magnetinės rodyklės nukrypimo nuo pradinės padėties kampus, apskaičiuoti ritės magnetinio lauko indukcijos Br modulį ir žemės magnetinio lauko horizontaliosios komponentės Bh modulį. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-05-21
 • Bio ir Savaro dėsnio taikymas Žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliajam komponentui nustatyti tangentiniu galvanometru (4)

  Darbo tikslas - suprasti Bio ir Svaro dėsnio esmę, susipažinti su jo praktinio taikymo galimybėmis ir išmokti pritaikyti jį žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliajam komponentui nustatyti tangentiniu galvanometru. Teorinė dalis. Darbo metodika. Darbo eiga. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-03-27
 • Bio ir Savaro dėsnio taikymas Žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliajam komponentui nustatyti tangentiniu galvanometru (5)

  Darbo tikslas - suprasti Bio ir Svaro dėsnio esmę, susipažinti su jo praktinio taikymo galimybėmis ir išmokti pritaikyti jį žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliajam komponentui nustatyti tangentiniu galvanometru. Teorinė dalis. Darbo metodika. Darbo eiga. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-05-22
 • Biologinis radioaktyviųjų spindulių veikimas ir apsisaugojimas nuo radiacijos

  Įvadas. Natūralus ir dirbtinis radioaktyvumas. Radioaktyviųjų medžiagų spinduliavimas. α-spinduliai. β-spinduliai. γ-spinduliai. Radioaktyviųjų elementų skilimo dėsniai. Atomų skaldymas. Dirbtinis radioaktyvumas. Pavojingiausi radionuklidai. Černobylio avarija ir jos pėdsakai Lietuvoje. Jonizuojančioji radiacija. kaip ji veikia žmogų? Radiaciniai incidentai. Pabaiga.
  Fizika, referatas(18 puslapių)
  2009-05-05
 • Biolustų substratų mikroformavimas ir tyrimas optinės ir atominės jėgos mikroskopijos metodais

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Molekulinės sąveikos. Biolusto sensoriai – biologinės molekulės. Baltymai. Lipidai. Deoksiribonukleino rūgštys. Biolustų substratų gamyba. Mikroantspaudavimo metodas. Savitvarkių monosluoksnių gardelės. Lipidinių membranų gardelės. Naudojama aparatūra. Pagrindinė matavimo schema. Optinis epi-fluorescencinis mikroskopas. Atominės jėgos mikroskopas (AJM). Eksperimento metodika. Lipidinių membranų gardelių formavimas. Baltyminių gardelių formavimas ant savitvarkų monosluoksnių. Paklaidų skaičiavimas. Rezultatai ir jų aptarimas. Polidimetilsiloksano antspaudo charakterizavimas. Silicio paviršius po mikroantspaudavimo. Lipidinių membranų tyrimas ant mikrostruktūrizuotų plokštelių. Baltyminių plėvelių ant savitvarkių monosluoksnių tyrimas ir manipuliavimas AJM. Išvados. Santrauka. Summary.
  Fizika, diplominis darbas(28 puslapiai)
  2008-11-18
 • Boilio ir Marioto dėsnio tikrinimas

  Darbo tikslas: išmokti matuoti dujų slėgį, tūrį, rasti ryšį tarp šių dydžių. Darbo priemonės. Darbui reikalingos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-12-04
 • Boilio ir Marioto dėsnio tikrinimas (2)

  Darbo tikslas: Išmokti matuoti dujų slėgį, tūrį, rasti ryšį tarp šių dydžių. Darbo priemonės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Išvados. Priedas (1).
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-11-13
Puslapyje rodyti po